JAKÉ DANĚ PLATÍME STÁTU?

Co jsou to vlastně daně?

Daně jsou tzv. povinné platby, které odvádíme do státního rozpočtu.
Z takto vybraných daní stát potom financuje veřejnou správu a funkce státu.

Daně rozdělujeme na PŘÍMÉNEPŘÍMÉ.


PŘÍMÉ DANĚ
Jsou to daně, které platíme přímo státu přes finanční úřady (lze určit osobu, která daň platí).

1. Daně z příjmů
⦁ DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB                                                               

PATŘÍ SEM:
– příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (zaměstnání, výkon funkce)
příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti  (podnikání, činnost advokáta, daňového poradce, makléře nebo
auditora)
příjmy z kapitálového majetku (např. podíly na zisku – dividendy, úroky či jiné výnosy z cenných papírů, úroky z peněžních
prostředků na vkladovém účtu,…)
příjmy z pronájmu (pronájem nemovitostí i movitých věcí, s výjimkou příležitostného pronájmu)
příjem z daru

Daň musíte zaplatit, pokud hodnota daru, od jednoho dárce, přesáhne za rok částku 15 000 Kč. Přijatý dar by měl být oceněn znalcem.

Bez ohledu na výši ceny daru jsou vždy od daně z příjmů osvobozeny dary od příbuzného v přímé linii nebo linii vedlejší – manžel(ka), rodiče, dětí, sourozence, strýce, tety, strýce, synovce, neteře, rodiče manžela atd. a též od osob, se kterými obdarovaný žil alespoň jeden rok ve společné domácnosti.

ostatní příjmy
Pokud není ostatní příjem od daně osvobozen, je nutné jej zdanit v daňovém přiznání.

– ostatními příjmy můžou být např. příjmy z výher v loterii, losů nebo hazardních her, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví – vynálezy, patenty, ochranné známky, příjmy z prodeje nemovitosti, movitých věcí, cenných papírů či při zrušení životního nebo penzijního pojištění atd.


Příjmy fyzických osob jsou zdaňovány sazbou ve výši 15 %.

Příjmy z příležitostných činností (tedy nepravidelné příjmy – nemáme na ně živnostenský list, pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce) jsou od daně z příjmů osvobozeny, pokud souhrnná částka za rok nepřesáhne 30 000 Kč.

Nepravidelným příjmem může být např. příležitostný úklid, pronájem věci, sekání trávy, příjmy z drobného pěstitelství a chovatelství, jednorázové poradenství atd.

Osvobozené příležitostné příjmy do 30 000 Kč můžou mít i OSVČ (aby se jednalo o osvobozený příležitostný příjem, nesmí mít na tuto činnost živnostenské oprávnění).

Ten, kdo má za kalendářní rok příjmy vyšší než 15 000 Kč musí tyto příjmy zdanit; tedy pokud se nejedná o příjmy osvobozené (např. příjmy příležitostné do 30 000 Kč) nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Zaměstnanec, který vlastní živnostenské oprávnění, nemusí danit přivýdělek ze samostatné výdělečné činnosti do 6 000 Kč.


⦁ DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
Předmětem této daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem.

Příjmy právnických osob jsou zdaňovány sazbou ve výši 19 %.

2. Daně majetkové
DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (do 2014 daň z převodu nemovitostí)
– letos vláda schválila zrušení této daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Předmětem zdanění jsou stavby, jednotky a pozemky evidované v katastru nemovitostí.

DAŇ SILNIČNÍ
Silniční daň se přiznává z motorových vozidel a přípojných vozidel registrovaných a provozovaných v ČR, pokud jsou využívána k podnikání. Vozidla, která mají hmotnost 12 a více tun jsou automaticky předmětem silniční daně. Plátcem daně se stává ten, kdo je v technickém průkazu zapsán, jako provozovatel vozila.

Výrazně nižší silniční daň platí provozovatelé nových motorových vozidel a zcela osvobozené od poplatku jsou ekologická auta (na elektrický pohon, plyn, elektromotor,…)


Mezi daně majetkové dříve patřila i DAŇ DĚDICKÁ A DAROVACÍ . Od roku 2014 byly však tyto daně zrušeny. Dědictví je nyní vnímáno jako bezúplatné nabytí a je od daně osvobozeno.

Dary nyní spadají pod daň z příjmů, v některých případech jsou dary od daně zcela osvobozeny (viz příjem z daru).


NEPŘÍMÉ DANĚ
Nepřímé daně jsou již započteny v ceně výrobku (nelze určit konečného plátce daně, pouze osobu, která odvádí daň státu).
Zákazník tuto daň uhradí při koupi výrobku a státu ji pak přizná a odvede obchodník.

1. Selektivní
SPOTŘEBNÍ DAŇ – týká se tabáku, paliv + maziv, nafty, vína, lihu a piva

Účelem spotřební daně je regulace cen těchto komodit na trhu.

Nejčastějším důvodem je buď zvýšit příjmy do státního rozpočtu či snížit množství prodávaného zboží, jehož spotřeba je považována za škodlivou pro společnost či životní prostředí. S vyšší cenou klesá poptávka po takovém zboží.

Výnos z této daně je využit v oblastech léčby či prevence závislosti na návykových látkách (např. odvykací centra, protitabákové kampaně, léčba rakoviny)

EKOLOGICKÁ DAŇ – daň z elektřiny, zemního plynu, pevných paliv, spadají sem též poplatky za znečištění vzduchu a vody, poplatky za odpad

2. Univerzální daň
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – vztahuje se téměř na veškeré zboží a služby

Od DPH je zcela osvobozeno rozhlasové a televizní vysílání, finanční, pojišťovací a některé poštovní služby, zdravotní a sociální péče, vzdělávání a výchova.

Podnikatel má povinnost registrace k DPH, jestliže jeho obrat přesáhl za rok 1 milion korun.

,,Více než 10 let se věnuji oboru účetnictví. Za tuto dobu jsem získala cenné zkušenosti, které ráda předávám dál. Pomáhám začínajícím účetním překonat počáteční obtíže a dávám jim jednoduché návody, jak dělat účetnictví správně a efektivně.'' Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.